SA Gaming
SA Gaming
Sexy Baccarat
Sexy Baccarat
WM Casino
WM Casnio
eBET
eBet
BG Big Gaming
BIG Gaming
Pretty Gaming
Pretty Gaming
Dream Gaming
Dream Gaming

บทความทั่วไป

เคอร์ฟิว

เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2021

เคอร์ฟิว

เคอร์ฟิว

เคอร์ฟิว ทำความเข้าใจ “เคอร์ฟิว” เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” และ “กฎหมาย” ที่บังคับใช้ จากภาวะการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อ 827 ราย และตาย 4 ราย (ข้อมูล ณ​ วันที่ 24 มีนาคม 2563) ประชาชนส่วนใหญ่จึงเกิดการวิตกกังวล เกมเต้น

รวมถึงมีข่าวลือถึงการยกระดับมาตรการป้องกันโรคระบาดจนถึงขั้นประกาศใช้  “พรก.ฉุกเฉิน” หรือที่เราเรียกกันว่า “เคอร์ฟิว”  การประกาศ “พรก.ฉุกเฉิน” หรือ “เคอร์ฟิว” คือ การประกาศห้ามประชาชนออกจากเคหสถานในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ตามระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

และ จะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภายใต้บังคับของกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอื่นๆ ในเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ เช่นอยู่ในภาวะสงครามหรือมีเหตุกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐอย่างรุนแรง  อย่างไรก็ดีเนื่องจากการประกาศ “เคอร์ฟิว” มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพลเมืองอย่างรุนแรง

จึงเป็นมาตรการที่หยิบออกมาใช้ในฐานะตัวเลือกสุดท้าย (The last resort) JOKERGAME ทั้งนี้ การคงอยู่ของเคอร์ฟิวก็ควรจะสั้นที่สุดเพื่อให้กระทบต่อเสรีภาพของพลเมืองให้น้อยที่สุด

ประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงให้อำนาจแก่รัฐในการประกาศเคอร์ฟิวอยู่หลายฉบับเช่น

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา11(6) แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ ufabet 7777

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน.ศ. 2548 ที่ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น ตามมาตรา 9(1) cartoonhub

  •  การเคอร์ฟิวในอดีตที่ผ่านมา

ข้อสังเกตจากการประกาศเคอร์ฟิวของไทยในอดีตที่ผ่านมา อาจแบ่งประเภทตามเหตุปัจจัยที่นำไปสู่การประกาศออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การประกาศเคอร์ฟิวอันเป็นผลสืบเนื่องการทำรัฐประหาร การประกาศเคอร์ฟิวอันเนื่องมาจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง และการประกาศเคอร์ฟิวอันเนื่องมาจากปัญหาด้านความมั่นคง

การประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 โดยนายกรัฐมนตรีสุจินดา คราประยูร ในช่วงเหตุการณ์ชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรี
การประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 JOKER โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาประมาณสามเดือน

การประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 โดยแม่ทัพภาคที่สี่ประกาศห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 20.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ในเขตท้องที่ อำเภอยะหา และอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หลังจากมีเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 เคอร์ฟิวในภาวะโรคระบาดกับพ.ร.ก. ฉุกเฉิน

จากภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากทุกที ประชาชนก็เกิดการวิตกว่าอาจจะยกระดับมาตรการป้องกันโรคระบาดจนถึงขั้นประกาศเคอร์ฟิว  การประกาศเคอร์ฟิวนั้นในประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษอยู่หลายฉบับ แต่สำหรับโรคระบาด COVID-19 

ที่เกิดอยู่ในขณะนี้เข้าข่ายในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะถูกใช้ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย การใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  สรุปง่ายๆคือต้องประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉินใช้ก่อนถึงค่อยใช้อำนาจในพ.ร.ก. ประกาศเคอร์ฟิวได้และการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯนายกฯสามารถประกาศไปก่อนได้ทันที JOKER GAME

เพื่อให้ทันสถานการณ์แล้วค่อยนำเข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนเพื่อประกาศออกมาเป็นมติครม.ก็ได้

  • พ.ร.ก. ฉุกเฉินยังให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย

1.ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เท่าที่มีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทำการหรือร่วมมือกระทำการใด ๆ อันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง

2. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

3. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า Slotxo ได้ใช้หรือจะใช้สิ่งนั้น เพื่อการกระทำการหรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน

4. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งตรวจค้น รื้อ ถอน หรือทำลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหากปล่อยเนิ่นช้าจะทำให้ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที

5. ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการสื่อสารใด เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม

6. ประกาศห้ามมิให้กระทำการใด ๆ หรือสั่งให้กระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน

7.  ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่ง JOKERGAMING   ห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ

เคอร์ฟิว

8.  ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งการให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

9. ประกาศให้การซื้อ ขาย ใช้ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ สินค้า เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

10. ออกคำสั่งให้ใช้กำลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจระงับเหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ โดยการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายทหารจะทำได้ในกรณีใดได้เพียงใดให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรีกำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้กฎอัยการศึก

แต่มาตรการพิเศษเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ต้องให้นายกฯประกาศ “ข้อกำหนด” เป็นเรื่องๆ เป็นมาตรการๆ ไป เหมือนกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกาศใช้ทั้งกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ไม่เคยประกาศ “เคอร์ฟิว” มีแค่ขอความร่วมมือห้ามออกจากบ้านบางช่วงเวลาเท่านั้น ทั้งนี้ตามสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น

ยังคงต้องรอการแถลงจากรัฐบาลว่ามาตรการที่จะถูกยกระดับขึ้นจะถึงขั้นประกาศเคอร์ฟิวในประเทศไทยหรือเปล่า แต่ก็ควรอย่าวิตกกังวล ตีตนไปก่อนไข้ รอการยืนยันอย่างเป็นทางการและเตรียมความพร้อมต่อประกาศนั้นจะดีกว่า  JOKERSLOT

แรกเริ่มเดิมทีใช้คำนี้เพื่อควบคุมเพลิงไหม้

เรื่องของเรื่องคือ มาจากการที่ พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิต  (William the Conqueror, ค.ศ. 1066 –1087) ออกกฎให้ ดับไฟ และแสงไฟทั้งหมด เมื่อได้ยินสัญญาณระฆังตีแปดนาฬิกา เพื่อ ป้องกันเพลิงไหม้ ในชุมชนอาคารไม้ เหตุเพราะในยุโรปสมัยกลาง บ้านเรือนทำจากท่อนซุง  ตรงบริเวณพื้นบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา

เนื่องจากกลัวว่าไฟจะไหม้ ว่ากันว่าเวลาดึกสงัดจะมียามเดินตรวจตราและให้สัญญาณว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้านอนได้แล้ว ทุกบ้านต้องดับไฟให้เรียบร้อย  ต่อมาเมื่อพระองค์บุกตีอังกฤษสำเร็จก็ได้ออกคำสั่งให้ทุกบ้านดับไฟให้เรียบร้อยและยังห้ามไม่ให้ออกจากเคหะสถานด้วย ถ้าเราดูในประวัติศาสตร์โลกจะพบว่าในหลายแว่นแคว้นโบราณ

มักมีความกังวลและเป็นห่วงเรื่อง เพลิงไหม้ เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างทั่วไปส่วนใหญ่ทำจากวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย และเมื่อเพลิงไหม้แต่ละทีมักสร้างความเสียหายอยู่ไม่น้อย ที่มาของคำว่า เคอร์ฟิว  ทำให้เห็นว่านอกจากสงคราม น้ำแล้ง โรคระบาด อากาศเป็นพิษแล้ว ไฟเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับมนุษย์ไม่น้อย

เพราะสมัยก่อนใช้เตาไฟและตะเกียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่มักเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้ง จนกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับชุมชนสมัยโบราณ จึงจำเป็นต้องออกมาตรการควบคุมเพลิงไหม้ อย่างในสมัยโรมัน พบว่ามี กฎหมาย 12 โต๊ะ กล่าวถึงการควบคุมเพลิงไหม้ กำหนดไว้ว่า ตึกรามบ้านช่องในกรุงโรมต้องปลูกให้ห่างกัน 5 ฟุต   กำหนดความสูงของอาคาร

กำหนดความหนาของกำแพงอาคารว่ากำแพงด้านใดที่ติดกับทางสาธารณะ หรือกำแพงของอาคารอื่นๆ ต้องมีความหนามากกว่า 1 ฟุตครึ่ง จักรพรรดิเอากุสทุส (Augustus Caesar) ออกคำสั่งให้อาคารใดๆ ก็ตามที่อยู่ติดถนนต้องมีความสูงน้อยกว่า 70 ฟุต เพื่อให้หน่วยดับเพลิงเข้าไปช่วยคนภายในอาคารได้ง่าย และเพื่อลดความเสียหายและอาคารถล่ม

รวมทั้ง มีคำแนะนำให้ประชาชนใช้หินภูเขาไฟจากอัลเบเนียและหินกาบีน (Gabine stone) ซึ่งทนความร้อนได้ดีในการสร้างตึกรามบ้านช่อง ในกรุงโรมมีหน่วยดับเพลิงเฉพาะ เรียกว่าพวก วิกิเลส (Vigiles ) วิธีการดับไฟของพวกเขา คือ ใช้ผ้าเปียกน้ำผืนใหญ่ๆ เรียกว่า เคนโทเนส (Centones) คลุมลงไปบริเวณที่ไฟติดหรืออาจจะรอบๆ บริเวณที่อยู่ใกล้ๆ กับไฟ หรืออย่างในจีนสมัยโบราณจะมีระบบการป้องกันไฟแบบโบราณ

ด้วยการจัดตั้งโอ่งน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ตามทางเข้าพระตำหนัก และอาคารต่างๆ ในประวัติศาสตร์ไทยมีหลักฐานว่า มาตรการควบคุมเพลิงทำโดยการตั้งหอกลองขึ้นภายในกำแพงพระนคร สูงประมาณ 1 เส้น เรียกกันว่า หอกลองพระมหาระงับดับเพลิง จะใช้ตีเมื่อไฟไหม้ ถ้าไหม้ในกำแพงเมืองให้ตี 3 ครั้ง หากว่าไหม้นอกกำแพงเมืองพนักงานจะตีกลองเป็นจังหวะสม่ำเสมอไปจนกว่าไฟจะดับ ซึ่งเราเพิ่งจะเลิกใช้กลองดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่  5 นี่เอง

superslot,JOKER SLOT ONLINE,บาคาร่า,UFABET,SLOT2PLAY,bearbaccarat,slotreview,betufacasino,zlotxo,xhamsterthai,fourslot,termgameonline,ufa9988,ufabett,serviceufa

อัพเดทล่าสุด : 29 เมษายน 2023